Nuorten naisten henkinen suorituskyky ja omega-3-indeksi

Uusi australialainen tutkimus selvitti 18–35-vuotiaiden naisten kognitiivisten taitojen yhteyttä omega-3-indeksiin. Tieto-taidot, erityisesti tarkkaavaisuus, olivat heikoimmat niillä, joiden indeksi kuului matalimpaan kolmannekseen (4,7 ± 0,8 %) ja parhaat niillä, joilla se kuului ylimpään kolmannekseen (8,1 ± 1,5 %). Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, ja se puoltaa omega-3-indeksin mittaamista verestä ja lukeman nostamista kalaöljyllä yli 8 prosentin, jolloin henkinen suosituskyky on parhaimmillaan.

Heikot kognitiiviset taidot (ja masennus) voivat liittyä liian niukkaan kalaöljyn omega-3-rasvahappojen saantiin ja siten matalaan omega-3-indeksiin. Kognitiivisia taitoja tutkittiin laajassa australialaisten nuorten naisten aineistossa. Yli 700 tutkimukseen kutsutun naisen joukosta 298 suljettiin pois tutkimuksesta eri syistä (alla kaavio erittelee ne). 13 kutsuttua ei voinut osallistua, joten aineistoon tuli 300 naista. Yksi putosi pois kesken kaiken, joten lopulta aineistoksi jäi 299 naista. Heidän demograafiset ja biokemialliset tietonsa ja ominaisuutensa käyvät ilmi artikkelin taulukosta 1.

Kognitio-omega-3-indeksi-tutkimus

Naisten keski-ikä oli 26,9 ± 5,4 vuotta, ja he olivat normaalipainoisia (BMI 18.5-24.9 kg/m2) tai ylipainoisia (BMI ≥30.0 kg/m2). Heille tehtiin laaja tietokonepohjainen neuropsykologinen testipatteri (IntegNeuro™), jossa arvioitiin impulsiivisuutta, tarkkaavaisuutta, informaation käsittelytaitoa, muistia ja johtamiskykyä.

Omega-3-indeksi mitattiin 288 naisesta ja heidät jaettiin sen mukaan kolmeen luokkaan, T1 < 5,47 %, T2  5,47–6,75 % ja T3 > 6,75 %. Mahdollisina sekoittavina tekijöinä mitattiin BMI (painoindeksi), tulehdusstatus (C-reaktiivinen proteiini, CRP, akuutin faasin tulehduksen merkkiaine hapan alfa1-glykoproteiini), seerumin ferritiini ja hemoglobiini sekä fyysinen aktiivisuus/kunto (viikottainen kävely total MET-min/wk). Ryhmien välillä ei havaittu eroja näissä suhteissa, mutta omega-3-indeksiryhmien välillä eroja ilmeni kognitiivisissa taidoissa (ks kuvio alla).

omega-3-indeksi ja kognitiiviset taidot

Matalimman omega-3-indeksin (ryhmä T1) naisilla oli merkitsevästi heikompi tarkkaavaisuus kuin T2- ja T3-ryhmän naisilla. Muissakin mitatuissa suhteissa T1-ryhmän tulokset olivat heikoimmat, joskaan eivät tilastollisesti merkitsevästi.

Johtopäätökset: Matalan omega-3-indeksin (alle 5,47 %) naisilla oli tilastollisesti heikompi tarkkaavaisuus – joskin se oli vielä normaalin rajoissa – kuin suuremman indeksin naisilla. Iän myötä alenttunut tarkkaavaisuus saattaa huonontua, jolloin matalan indeksin ihmiset ovat erityinen riskiryhmä, tulkitsevat tutkijat.

Artikkelin voi lukea kokonaisudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Cook RL, Parker HM, Donges CE, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids status and cognitive function in young women. Lipids in Health and Disease. 2019 Nov 6;18(1):194. doi: 10.1186/s12944-019-1143-z. Free Article