Näin ubikinoni suojaa sydäntä

Monet sydänlääkärit ovat määränneet ja suositelleet ubikinonia kauan potilailleen, koska sen tiedetään parantavan sydänpotilaan ennustetta ja vähentävän sydänkuoleman vaaraa. Esimerkiksi Navarran yliopiston ("Espanjan Harvardin") sydänkirurgit suosittelevat ubikinonia ennaltaehkäisevästi sydänleikkauksiin meneville potilaille. Ubikinoni vähentää leikkauksen jälkeisiä kammioperäisiä rytmihäiriöitä ja sydänlääkityksen tarvetta, eikä se aiheuta minkäänlaista haittaa, kirurgit kirjoittivat (de Frutos ym. 2014). Amerikkalaisen Minnesotan yliopiston kardiologit ja verisuonikirurgit selvittivät yhteisessä kliinisessä kaksoissokkokokeessaan, kuinka ubikinonin antaminen potilaille kolmena päivänä ennen leikkausta paransi heidän ennustettaan ja lyhensi sairaalahoidon tarvetta.

Japanilainen professori Yuichi Yamamura (1918–1990) hoiti ensimmäisenä maailmassa vuonna 1967 sydämen vajaatoimintapotilasta ubikinonilla hyvällä menestyksellä. Itse totesin omilla potilaillani ubikinonin tehon jo yli 35 vuotta sitten. Ruotsalaistutkimus vahvisti, että ubikinoni (200 mg/vrk) ja seleeni vahvistavat sydäntä ja ehkäisevät ikäihmisten ennenaikaisia kuolemia. Positiiviset tulokset näkyivät seerumin pienentyneinä NT-pro BNP -pitoisuuksina ja lievempinä muutoksina ekkokardiografiassa (Alehagen ym. 2012).

Seerumin ubikinonin/ubikinolin pitoisuus korreloi käänteisesti seerumin NT-pro BNP -pitoisuuteen, myös ikääntyneillä terveillä ihmisillä (Onur ym. 2015). Sydänlihas syntetisoi NT-pro BNP:tä, joka on sydämen vajaatoiminnan merkkiaine. Sen pitoisuus on koholla sydämen vajaatoiminnassa ja suurentunut pitoisuus lisää mm. sydäninfarktin, aivohalvauksen ja äkkikuoleman riskiä. Ubikinoni alentaa NT-pro BNP:tä, osoittavat jo monet tutkimukset. NT-Pro BNP:n mittaaminen verestä antaa muihinkin kuin sydänleikkaukseen menevistä potilaista hyvän riskiarvion, kirjoittavat amerikkalaiset sydänkirurgit (Carlson ym. 2019).

He vertasivat 120 verisuonileikkaukseen menevän potilaan preoperatiivisia riskitekijöitä ja niiden muutoksia antamalla puolelle potilaista (n = 62) kolmena päivänä ennen leikkausta 400 mg ubikinonia ja verrokeille lumetta (n = 61). Potilaista mitattiin ennen leikkausta ja sen jälkeen useita biomarkkereita, kuten NT-Pro BNP, troponiini ja tulehduksen merkkiaine C-reaktiivinen proteiini (CRP). Primaarinen päätetapahtuma oli seerumin postoperatiivinen NT-Pro BNP -taso ja sekundaarinen päätetapahtuma oli sydänlihaksen vaurio, jota arvioitiin troponiinipitoisuuden ja tarpeellisen sairaalahoidon pituuden perusteella.

Preoperatiivisia sydänriskejä olivat sepelvaltimotauti (n = 52), kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (n = 52), aivohalvaus (n = 23), diabetes mellitus (n = 48). Suunnitellut verisuonikirurgiset toimenpiteet olivat nivusalueen verisuonileikkaus (n = 78), kaulavaltimon leikkaus (n = 36) ja vatsaontelon alueen verisuonileikkaus (n = 9). Ennen ubikinonihoidon alkua ryhmillä (verum ja plasebo) ei ollut merkitseviä eroja mitatuissa biomarkkereissa.

Ubikinonin syönti ennen leikkausta alensi merkitsevästi NT-Pro BNP -pitoisuuksia. Ennen leikkausta verumryhmässä 179 (75-347) ja lumetta saaneilla verrokeilla 217 (109-585) pg/ml. 24 tuntia leikkauksen jälkeen erot olivat kasvaneet lukemiin 397 (211-686) ja 591 (288-1433) pg/ml (P=0.01). (Leikkaus on stressi, joka suurentaa pitoisuuksia.) Potilailla, joiden NT-Pro BNP -lukemat olivat suurimmat, ilmeni yli puolta enemmän sydäninfarkteja (58 %) kuin matalan NT-Pro BNP -lukeman potilailla (20 %; P<0.01). Suuren NT-Pro BNP:n potilaat tarvitsivat sairaalahoitoa keskimääärin 4,4 ± 3,8 vuorokautta ja matalan lukeman potilaat vain 2,8 ± 3,2 vuorokautta (P<0.02). 

Johtopäätökset:

NT-Pro BNP -pitoisuudet ennustavat verisuonikirurgisten toimenpiteiden jälkeisiä sydänkomplikaatioita ja sairaalahoidon tarvetta. Ubikinonin anto ennen leikkausta vähentää merkitsevästi kumpiakin (ja tuo suuria säästöjä, kun sairaalahoidon tarve vähenee).

de Frutos F, Gea A, Hernandez-Estefania R, Rabago G. Prophylactic treatment with coenzyme Q10 in patients undergoing cardiac surgery: could an antioxidant reduce complications? A systematic review and meta-analysis. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2014 Oct 24. pii: ivu334. Free Article
Carlson S, Khan A, Johnson DK,  et al. NT-Pro BNP Predicts Myocardial Injury Post-Vascular Surgery and is Reduced with CoQ10: A Randomized Double-Blind Trial. Annals of Vascular Surgery. 2019 Oct 17. pii: S0890-5096(19)30855-6. doi: 10.1016/j.avsg.2019.09.017.

Ubikinoni suojaa sydäntä myös sisplatina-nimisen yleisesti käytetyn solunsalpaajan (sytostaatin) haittavaikutuksilta (Zhao 2019).

Zhao L. Protective effects of trimetazidine and coenzyme Q10 on cisplatin-induced cardiotoxicity by alleviating oxidative stress and mitochondrial dysfunction. Anatolian Journal of Cardiology. 2019 Nov;22(5):232-239. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.83710