Ubikinoni auttaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheessa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö (bipo-tauti) on yleinen, vakava krooninen mielisairaus, jota Suomessakin potee vähintään 100 000 henkilöä. Tauti aiheuttaa sosiaalisia ja toiminnallisia häiriöitä. Uusi iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että ubikinoni vähentää taudin masennusvaiheen hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta. Tulokset puoltavat ubikinonin (200 mg/vrk) käyttöä taudin täydentävänä hoitona.

Tutkimukseen valittiin 89 potilasta, jotka parhaillaan potivat masennusepisodia. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (verrokit) sai käyvän hoidon lisänä kaksi kuukautta päivittäin lumetta ja toinen ubikinonia 200 mg. Tutkitut ja tutkijat eivät tienneet vaikutusjakson aikana, kuka sai mitäkin valmistetta. Näin eliminoitiin uskomuksen vaikutus tuloksiin.

Alussa ja lopussa mitattiin koehenkilöiden seerumin kokonaisantioksidanttikapasiteetti (TAC), totaalitioliryhmät (TTG), katalaasientsyymin aktiivisuus (CAT, malonialdehydi (MDA), typpioksidi (NO), tuumorinekroositekijä alfa (TNF-α) sekä interleukiinit 6 ja 10 (IL-6 ja IL-10). Vaikutusjakson loppuun asti ohjeita noudatti 69 potilasta, joiden tulokset voitiin analysoida.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä potilaan mieliala vaihtelee manian ja masennuksen välillä. Monet ravintolisät, kuten E-EPA ja ubikinoni, tasapainottavat mielialan vaihteluita ja vaimentavat masennuksen aikana myllertämää hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota).

Ubikinonia saaneiden TTG ja TAC suurenivat merkitsevästi ja TNF-α, IL-10 ja NO vähenivät merkitsevästi. CAT, MDA ja IL-6 eivät muuttuneet merkitsevästi.

Tulokset merkitsevät sitä, että ubikinonin nauttiminen vähensi kahdessa kuukaudessa hapetusstressiä (OTS) ja tulehdussytokiineja masennusvaiheen potilailla. Ubikinoni voi siis olla tehokas ja turvallinen lisähoito kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden masennusvaiheessa, päättelevät tutkimuksen tehneet farmakologit, toksikologit ja psykiatrit.

Tutkimus on mielestäni tärkeä, sillä masennuslääkkeet ovat tehottomia kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Tautia hoidetaan litiumilla ja SSRI-masennuslääkkeillä.

Australiassa tehdään parhaillaan kirjallisuuskatsausta ravintolisien vaikutuksesta kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön (Ashton ym. 2019).

Jahangard L, Yasrebifar F, Haghighi M, Ranjbar A, Mehrpooya M. Influence of adjuvant Coenzyme Q10 on inflammatory and oxidative stress biomarkers in patients with bipolar disorders during the depressive episode. Molecular Biological Reports. 2019 Jul 25. doi: 10.1007/s11033-019-04989-z.
Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640.

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-analysi, jossa tarkasteltiin seitsmää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article

Hakusanoja: Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Parkinsonin tauti, bipo, ubikinoni, E-EPA, hapetusstressi, krooninen matala-asteinen tulehdus