Ruotsalaistutkimus: D-vitamiini syöpäpotilaiden lisähoitona

D-vitamiini 100 mikrogramman (µg) päiväannoksena vähentää oireita lievittävässä palliatiivisessa hoidossa olevien syöpäpotilaiden kipuja ja infektioita ja parantaa heidän elämänlaatuaan, ilmenee Tukholman Karoliinisen Instituutin kliinisestä tutkimuksesta. D-vitamiinin nauttiminen suurensi seerumin D-vitamiinin pitoisuutta ja vähensi kipulääkkeiden ja antibioottien tarvetta eikä aiheuttanut minkäänlaisia haittavaikutuksia. Tulosten mukaan syöpäpotilaiden D-vitamiinin tarve voi olla kymmenkertainen viranomaissuositukseen nähden.

Palliatiivista hoitoa saavat syöpäpotilaat kärsivät usein kivuista ja infektioista, joita hoidetaan solusalpaajilla, kipulääkkeillä ja antibiooteilla. Ne puolestaan aiheuttavat usein sivuvaikutuksia. Potilaiden elämänlaatua heikentävät sekä oireet että lääkitys. Sen tähden on perusteltua tutkia, onko ravintolisistä apua. Tukholman Karoliinisen Instituutin aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 100 µg D-vitamiinia päivittäin nautittuna vähentää infektioherkkien ihmisen sairastumisia. Tällä annoksella S-D-25 nousee yli 90 nmolin/l. Niinpä oli perusteltua selvittää, miten tämä D-vitamiiiniannos vaikuttaa palliatiivista hoitoa saaviin syöpäpotilaisiin. Heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on useimmiten pienempi kuin terveiden ihmisten.

Hoitokokeeseen valittiin 39 syöpäpotilasta, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli alle 75 nanomoolia litraa kohti (nmol/l). Heille annettiin suun kautta 100 µg D-vitamiinia päivittäin. Verrokkeina oli 39 kaltaistettua saman hoito-osaston potilasta, joille ei annettu D3-vitamiinilisää. 56 % D-vitamiinia saaneista ja 49 % verrokeista sai palliatiivista kemoterapiaa (solumyrkkyjä). D-vitamiiniryhmässä oli kolme ja verrokkiryhmässä neljä rintasyöpäpotilasta, jotka saivat antihormonihoitoa, samoin kuin kaikki eturauhassyöpäpotilaat kummassakin ryhmässä. Kaikkien osallistujien syöpädiagnoosit käyvät ilmi taulukosta 1.

Syöpäpotilaiden S-D-25

Kuva kertoo D-vitamiinia saaneiden ja verrokkien seerumin D-vitamiinin pitoisuudet (25-OHD, Suomessa merkitään yleensä S-D-25) alussa (baseline) ja 3 kuukauden kuluttua. 100 µg:n päiväannos ei suurentanut S-D-25:ttä liikaa eikä aiheuttanut haittavaikutuksia.

Ryhmien kesken verrattiin kipulääkityksen (opiaattien) ja antibioottien käyttöä ja elämänlaatua mittaavaa pisteytystä (Edmonton Symptom Assessment Scale, ESAS). Skaala on 0–10, jossa 10 on "huonoin mahdollinen" ja 0 on "hyvä elämänlaatu".

Syöpäpotilaiden D-vitamiinitutkimus

Tutkimuksen kulkukaavio. Alunperin 50 syöpäpotilaasta suljettiin pois 11, jotka eivät suostuneet ottamaan D-vitamiinlisää, kaksi potilasta jotka "katosivat" ja 13 potilasta jotka eivät eläneet vaikutusjakson loppuun, 3 kk. Näin lopulliseen analyysiin jäi 26 D-vitamiinia saanutta potilasta.

Kuukauden kuluessa D-vitamiiniryhmän kipulääkkeen (fentanyylin) tarve ja kulutus vähenivät merkitsevästi. Ero verrokkiryhmään suureni edelleen kolmen kuukauden seurannassa. Infektiot vähenivät 26 % ja antibioottien tarve väheni selvästi D-vitamiiniryhmässä verrokkeihin nähden kolmen kuukauden kuluessa. D-vitamiinia saaneiden elämänlaatua kuvaavat ESAS QoL-pisteet paranivat jo ensimmäisen kuukauden kuluessa. Yhden kuukauden tulokset taulukosssa 2 ja kolmen kuukauden tulokset taulukossa 3. Ryhmien väliset erot infektioissa ja antibiooteissa 3 kk:n kuluessa käyvät ilmi kuvasta 1.

D-vitamiini (100 µg/vrk) oli hyvin sidettyä, eikä siitä aiheutunut mitään haittavaikutuksia.

Johtopäätökset: Palliatiiivisessa hoidossa olevilla syöpäpotilailla D-vitamiinin nauttiminen 100 µg:n päivannoksella on turvallista ja se vähentää kipuja ja kipulääkkeiden tarvetta jo ensimmäisen kuukauden aikana. D-vitamiinilisä vähentää infektioita ja antibioottien tarvetta sekä parantaa elämänlaatua.

Tämä oli tiettävästi maailman ensimmäinen kliininen tutkimus palliatiivista hoitoa saavien syöpäpotilaiden hoitamisesta D-vitamiinilla.

Näitä tuloksia on käytetty hyväksi marraskuussa 2017 käynnistyvän satunnaistetun lumekontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen ”Palliative D” suunnittelussa. Siihen valitaan 254 syöpäpotilasta, joista puolet saa päivittäin 100 µg D-vitamiinia ja puolet lumetta.

Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J, Björkhem-Bergman L. Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections—Results from a matched case-control study. PLoS ONE 2017;12(8): e0184208. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Kuten tästäkin tutkimuksesta käy ilmi, kansallinen D-vitamiinisuositus 10 µg/vrk on kymmenen kertaa liian pieni syöpäpotilaille. Viranomaissuositus on tarkoitettu terveelle keskivertoväestölle, ei suinkaan erilaisia sairauksia poteville, joiden tarve voi olla moninkertainen (ja S-D-25:n tulee nousta tasolle 125–150 nmol/l). Valitettavasti suuri yleisö ja moni terveydenhuollon ammattilainenkaan ei ymmärrä tätä eroa. Ravitsemuseliitti ja monet lääkäritkin ovat pelotelleet aiheettomasti D-vitamiinin yliannostelun vaaroilla. Viimeaikaiset kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 180-250 µg:n päiväannoksista on hyötyä monissa kroonisissa sairauksissa ilman minkäänlaisia haittavaikutuksia. Lue lisää alla olevasta linkistä:
Onko D-vitamiini myrkyllistä?