Etyyliesteröity kalaöljy, triglyseridit ja jäännöskolesteroli

Kolme uutta kliinistä tutkimusta – Taiwanilta, Yhdysvalloista ja Etelä-Koreasta – vahvistaa, että etyyliesteröidyt kalaöljyt korjaavat veren rasvahäiriöitä, joita pidetään valtimonkovetustaudin riskitekijöinä. Kohonneet triglyseridit ja jäännöskolesterolit ovat koholla etenkin diabeetikoilla ja ylipainoisilla henkilöillä ja lisäävät heidän riskiään sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Nämä kliiniset tutkimukset puoltavat puhdistettujen ja väkevöityjen etyyliesteröityjen kalaöljyjen käyttöä veren rasvahäiriöiden hoidossa, myös statiineja syövillä potilailla.

Japanilaiset tutkijat osoittivat jo vuonna 1999, että E-EPA ehkäisee LDL-kolesterolin hapettumista (ox-LDL:ksi) ja korjaa veren rasvahäiriöitä alentamalla mm. jäännöskolesterolin pitoisuutta dialyysihoitoa saavilla munuaispotilailla (Ando ym. 1999). Vuonna 1995 japanilaiset diabetologit olivat osoittaneet, että E-EPA suojaa diabeetikkojen munuaisia (Shimizu ym. 1995).

Taiwanilainen kaksoissokkotutkimus

Kalaöljyn vaikutuksia ei ole ennen tutkittu kiinalaisilla, joilla on veren rasvahäiriö. Taiwanin kansallisen yliopistosairaalan (National Taiwan University Hospital) sisätautiosastolla testattiin 90-prosenttista puhdistettua etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA) 253 potilaalla, joiden seerumin triglyseridit olivat koholla. Kaksi kolmannesta potilaista oli miehiä.

Potilaat satunnaistettiin kolmeen ryhmään, jotka saivat kahdeksan viikon ajan lumetta tai kalaöljyä joko 2 tai 4 grammaa päivässä. Koeasetelma oli tieteen kultaisen standardin mukaisesti satunnaistettu kaksoissokko, eli enempää koehenkilöt kuin tutkijatkaan eivät tienneet tutkimuksen aikana, kuka sai mitäkin valmistetta. Näin eliminoitiin ”uskomushoidon” vaikutus.

Ennen tutkimusta potilaat olivat saaneet viisi viikkoa ravitsemusopastusta, jonka tarkoitus oli tasapainottaa veren rasvaprofiilia. Tämänkin jälkeen potilaiden triglyseridit olivat koholla 2,26–11,3 mmol/l. Sitten aloitettiin yhden gramman painoisten lume- tai kalaöljykapseleiden nauttiminen (joko 1 kaps x2 tai 2 kaps x2).

Kalaöljy alensi triglyseridejä kahdessa kuukaudessa 32, 1 % (4 g:n annoksella) ja 29,7 % (2 g:n annoksella). Lumeryhmässä triglyseridit alenivat 5,4 % (oletettavasti siksi, että koehenkilöt paransivat ruokatapojaan kun tiesivät, että heillä oli rasvahäiriö ja heitä oli neuvottu syömään terveellisesti). Haittavaikutuksia ei ilmaantunut lainkaan lume- ja 2 g:n ryhmissä, mutta 1,2 % neljä grammaa kalaöljyä nauttineista koehenkilöistä raportoi lieviä vatsavaivoja.

Etyyliesteröity E-EPA + E-DHA -kalaöljy on järkevä hoito taiwanilaisille potilaille, joilla on veren rasvahäiriö, päättelevät sydänlääkärit kardiologien ammattilehden julkaisemassa artikkelissaan (Su ym. 2016).

Su TC, Hwang JJ, Huang KC,  et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial to Assess the Efficacy and Safety of Ethyl-Ester Omega-3 Fatty Acid in Taiwanese Hypertriglyceridemic Patients. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. 2016 Sep 6. [Epub ahead of print]
Varbo A, Benn M, Tybjærg-Hansen A et al. Remnant cholesterol as a causal risk factor for ischemic heart disease. Journal of American College of Cardiology 2013;61:427–36

Amerikkalaistutkimus: E-EPA alentaa veren kolesterolin jäännöspartikkeleita

Professori Christie E. Ballantynen johdolla selvitettiin E-EPA-kalaöljyn vaikutusta valtimoita kovettaviin ja jäykistäviin (aterogeenisiin) kolesterolin jäännöspartikkeleihin (Remnant-like particle cholesterol, RLP-C). Jokainen 1 mmol/l nousu RLP-C:ssä lisää sydänkohtauksen riskin lähes kolminkertaiseksi (Varbo ym. 2013). Kohonnut RLP-C on erityisen vaarallinen sepelvaltimotautia, diabetesta ja metabolista oireyhtymää poteville sekä statiineja syöville henkilöille. Se, kuinka RLP-C analysoidaan ja lasketaan verinäytteestä, selostetaan artikkelissa (linkki alla). RLP-C:n alentaminen E-EPAlla vähentää sydänkohtauksen riskiä, kuten tutkimuksista käy ilmi.

MARINE- ja ANCHOR-tutkimusten tulokset osoittivat, että

  • E-EPA (2 tai 4 grammaa päivässä) alensi merkitsevästi RLP-C-arvoja
  • RLP-C aleni kaikilla potilailla, myös statiineja nauttivilla.
  • MARINE- ja ANCHOR-tutkimusten potilasaineistot on esitetty taulukossa.

RLP-C on aterogeenistä ja voi suurentaa sydän- ja verisuonitautien riskiä, muistuttavat sydänlääkärit. E-EPA on Yhdysvalloissa reseptillä määrättävä kalaöljy, jonka käyttötarkoitukseksi Yhdysvaltain terveysvirasto on hyväksynyt kohonneiden triglyseridien (≥5,65 mmol/l) alentamisen neljän gramman päiväannoksella.

Kliinisissä MARINE- ja ANCHOR-tutkimuksissa E-EPA alensi kolmessa kuukaudessa triglyseridejä ja muita aterogeenisiä rasvoja ilman, että LDL-kolesterolin pitoisuus lisääntyi seerumissa (Bays ym. 2016). MARINEen osallistui 229 ja ANCHORiin 702 potilasta. Tässä uudessa analyysissa selvitettiin E-EPAn vaikutusta RLP-C:hen em. tutkimuksiin osallistuneilla henkilöillä.

RLP-C aleni E-EPAlla

E-EPA (tässä sitä kutsutaan nimellä Icosapent ethyl) alensi RLP-C-pitoisuutta MARINEssa 29,8 % ja ANCHORissa 25, 8% lumehoitoon verrattuna (p = 0.0001). RLP-C aleni myös statiineja syövillä potilailla. Statiinit alentavat kyllä kokonais- ja LDL-kolesterolia, mutta eivät juuri lainkaan triglyseridejä ja jäännöskolesterolia.

MARINE ja ANCHOR

Kuva kertoo kuinka paljon prosentuaalisesti 4 g/vrk E-EPAa alensi 12 viikossa MARINE- ja ANHCOR-tutkimuksiin osallistuneiden naisten veren rasvoja verrattuna lähtötilanteeseen (ennen vaikutusjakson alkua). Parametrit ovat: TGs (primary end point), LDL-C, non-HDL-C, TC, HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG, and RLP-C. Lipoprotein parameters: Apo B, Apo C-III. *p <0.05; †p <0.0001; ‡p <0.005. Apo C-III = apolipoprotein C-III; Apo B = apolipoprotein B; NS = nonsignificant; RLP-C = remnant lipoprotein cholesterol.

Näin kalaöljy alentaa kohonneita triglysderidejä:

1. lipoproteiinilipaasin aktiivisuus lisääntyy, jolloin VLDL:ään sitoutuneet triglyseridit hydrolysoituvat

2. maksan valmistama VLDL vähenee, kun kalaöljy vaimentaa apoB:n truotantoa

3. maksan glykogeeni ja rasvahapposyntetaasin aktiivisuus vähenee, jolloin maksa valmistaa vähemmän triglyseridejä

 4. rasvahappojen hapetus peroksimeissa ja mitokondrioissa vähenee kun PPARα/δ aktivoituu.

Korealaistutkimus

Kalaöljyn lisääminen rosuvastatiiniin alentaa merkitsevästi triglyseridejä ja non-HDL-kolesteroleja verrattuna pelkkään statiinihoitoon, osoittaa uusi etelä-korealainen kliininen tutkimus (Kim ym. 2017). Siihen osallistui 201 potilasta (63 % miehiä). Rosuvastatiiniannos oli 20 mg/vrk ja omega-3:a annettiin 4 g/vrk (4 kapselia/vrk) 8 viikkoa. Kalaöljy oli etyyliesteröityä ja se sisälsi E-EPAa 460 mg/kapseli ja 380 mg E-DHA:ta/kapseli. Se ei aiheuttanut sivuvaikutuksia, vaikka päiväannos oli suuri (4 g).

ROSUMEGA-tutkimus

Kuva: Alarymäanalyysi 8 viikon vaikutusjakson kuluttua.TG=seerumin triglyseridi. Pylväät kuvaavat rosuvastatiinia + kalaöljyä saaneiden (vihreät pylväät RM) ja siniset pylväät pelkkää rosuvastatiinia (R) saaneiden potilaiden triglyseridien alenemista eri alaryhmissä sukupuolen (sex) ja iän (age) mukaan (miehet male, ja naiset female): DM=diabeetikot, CKD=krooniset munuaistautipotilaat. Rosuvastatiinin ja kalaöljyn yhteisvaikutus oli kaikissa alaryhmissä selvästi parempi kuin pelkän rosuvastatiinin.
Kim CH, Han KA, Yu J, et al. Efficacy and Safety of Adding Omega-3 Fatty Acids in Statin-Treated Patients with Residual Hypertriglyceridemia: ROMANTIC (Rosuvastatin-OMAcor iN residual hyperTrIglyCeridemia), a Randomized, Double-blind, and Placebo-controlled Trial. Clinical Therapeutics. 2017 Dec 6. pii: S0149-2918(17)31071-8. doi: 10.1016/j.clinthera.2017.11.007.

Jätepartikkelit

Englanninkielessä jäännöskolesterolista käytetään nimitystä remnant, joka on suomeksi jäänne, jäännös, jäte. Kylomikronien ´jätepartikkeli´ on lipoproteiinin aineenvaihdunnan tuote, jota muodostuu kun VLDL ja kylomikronit muuttuvat koostumukseltaan (entsyymien ja siirtäjäproteiinien vaikutuksesta).

Kylomikronit puolestaan ovat ovat triasyyliglysolia sisältäviä lipoproteiinipartikkeleita, jotka VLDL:n tavoin kuljettavat veressä triasyyliglyseroleja. Kylomikronit kuljettavat ravinnosta vereen imeytyneitä lipidejä, kun taas VLDL kuljettaa elimistössä syntyneitä lipidejä. Suuret kalaöljyannokset ehkäisevät näiden rasvojen aiheuttamaa valtimonkovetustautia (Karalis 2016).

Triglyseridit ja jäännöskolesteroli

Triglyseridipitoiset jäännöslipoproteiinit ovat niin pienikokoisia, että ne pääseväty tunkeutumaan valtimon sisäseinämään, intomaan, jossa makrofagit (syöjäsolut) voivat ottaa niitä sisälleen. Silloin markofageista tulee vaahtosoluja (foam cells), jotka aiheuttavat intimassa paikallisia vaurioita, tulehdusta ja valtimon kovettumista. Kylomikronit ovat liian suuria tunketuakseen intomaan, jote ne eivät yleensä koveta valtimoita. FFA= free fatty acids, LDL=low-density lipoprotein, LPL=lipoproteiinilipaasi. (Karalis 2016).

Alempikin kuva esittää lipoproteiinien kulkua ja aineenvaihduntaa

Karalis DG. A Review of Clinical Practice Guidelines for the Management of Hypertriglyceridemia: A Focus on High Dose Omega-3 Fatty Acids. Advance in Therapy. 2016 Dec 15. Epub ahead of print

Ballantyne CM, Bays HE, Philip S, et al. Icosapent ethyl (eicosapentaenoic acid ethyl ester): Effects on remnant-like particle cholesterol from the MARINE and ANCHOR studies. Atherosclerosis. 2016 Aug 20;253:81-87. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.08.005. Free Full Text pdf

Bays HE, Ballantyne CM, Doyle RT Jr, Juliano RA, Philip S. Icosapent ethyl: Eicosapentaenoic acid concentration and triglyceride-lowering effects across clinical studies. Prostaglandins and Other Lipid Mediators. 2016 Jul 11. pii: S1098-8823(16)30054-5. doi: 10.1016/j.prostaglandins.2016.07.007.
Ando M, Sanaka T, Nihei H. Eicosapentanoic acid reduces plasma levels of remnant lipoproteins and prevents in vivo peroxidation of LDL in dialysis patients. Journal of American Society of Nephrology. 1999 Oct;10(10):2177-84. Free Full Text
Shimizu H1, Ohtani K, Tanaka Y, Sato N, Mori M, Shimomura Y. Long-term effect of eicosapentaenoic acid ethyl (EPA-E) on albuminuria of non-insulin dependent diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice. 1995 Apr;28(1):35-40. doi:10.1016/0168-8227(95)01056-J


Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text