D-vitamiinivaje, ikääntyvien henkinen suorituskyky ja tylsistyminen

D-vitamiinin puute on yleistä amerikkalaisilla ikääntyneillä ihmisillä, ja se liittyy aivojen rakenteellisiin muutoksiin, muistin ja muun henkisen suosituskyvyn huononemiseen ja tylsistymiseen, osoittaa uusi laaja seurantatutkimus. Mitä vähemmän D-vitamiinia, sitä nopeammin muistisairaus kiihtyy. Ikääntyneiden ihmisten D-vitamiinin tarve on selvästi suurempi kuin suomalainen viranomaissuositus (10–20 µg/vrk).


Yli puolet amerikkalaisista yli 65-vuotiaista amerikkalaisista potee piilevää D-vitamiinin puutosta, vaikka sen rajana pidettäisiin melko vähäistä seerumin D-vitamiinin pitoisuutta (S-D-25) 50 nmol/l. Muistihäiriöistä ja dementioista kärsivillä D-vitamiinivaje on peräti 70–90 prosentilla. Väestötutkimuksista ilmenee, että vaje lisää lievien muistihäiriöiden, henkisen suorituskyvyn heikkenemisen, Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden riskiä, kirjoittavat lääkärit Amerikan lääkärilehden neurologiaan erikoistuneessa lehdessä. Lisäksi he huomauttavat, että D-vitamiinivaje lisää verenpainetaudin ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, jolloin myös dementian riski suurenee.

Nämä tiedossa olleet seikat antoivat aiheen nyt julkaistuun suureen seurantatutkimukseen, jossa selvitettiin S-D-25:n yhteyttä henkisiin toimintoihin ja dementiaan valko- ja tummaihoisilla ja espanjalaistaustaisilla amerikkalaisilla. Tutkimusta johti professori Joshua Miller (Rutgers University in New Brunswick, N.J.)

Tutkimukseen kutsuttiin vuosina 2002–2009 yhteensä 382 kotonaan asuvaa henkilöä (joista 62 % oli naisia), keski-iältään 75,5 vuotta. Heistä 113 (29,6 %) oli afroamerikkalaisia, 158 (41,4 %) valkoihoisia, 96 (25,1 %) hispanoja ja 15 (3,9 %) muihin etnisiin ryhmiin kuuluvia. Tutkittuja seurattin keskimäärin lähes 5 vuotta.

Kaikilta mitattiin S-D-25, jonka tulos 30 nmol/l luokiteltiin [vakavasti] puutteelliseksi, 30–50 nmol/l vajavaiseksi, 50–125 nmol/l riittäväksi ja yli 125 nmol/l suureksi (tähän kategoriaan kuului vain 5 henkilöä, jotka suljettiin pois kognitiivisesta analyysista). Koehenkilöille tehtiin alussa ja lopussa laaja neurologinen tutkimus Neuropsychological Assessment Scales. Tuoksia verrattin S-D-25-pitoisuuksiin.

Taulukko 1. Tutkittujen ominaisuuksia

Tutkimuksen alkaessa puolet tutkituista oli muistinsa suhteen normaaleja, joka kolmannella oli lievä ikääntymiseen liittyvä muistihäiriö ja vajaalla viidesosalla oli diagnoosina dementia. S-D-25 oli keskimäärin hiukan alle 50 nmol/l, reilulla kolmasosalla pitoisuus oli 30–50 nmol/l (”vajaa”) ja neljäsosalla alle 30 nmol/l (”vakava puute”). Noin 61 % koko aineistosta poti D-vitamiinin puutetta. Afroamerikkalaisten ja hispanojen pitoisuudet olivat pienempiä kuin valkoihoisten. Dementikkojen (keskiarvo 40,5 nmol/l) pitoisuudet olivat noin 20 % muita pienempiä. Lähes viiden vuoden seuruun aikana muisti ja muut kognitiiviset toiminnot heikkenivät eniten niillä, joiden S-D-25 oli alle 50 nmol/l (katso artikkelin taulukko 2).

D-vitamiinin puutteen vaikutus erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin käy ilmi artikkelin taulukosta 4.

Johtopäätökset: D-vitamiinin puute on yleistä ikääntyvillä ja matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus liittyy ikäihmisten kiihtyvään muistin heikkenemiseen ja Alzheimerin taudin riskiin. D-vitamiinin puute on helposti korjattavissa oleva riskitekijä, toteavat neurologit.

National Institute on Aging rahoitti tutkimusta, jonka tekivät yhdessä
  • 1Department of Nutritional Sciences, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey2Department of Medical Pathology and Laboratory Medicine, University of California, Davis.
  • 2Division of Biostatistics, Department of Public Health Sciences, University of California, Davis.
  • 3Department of Medical Pathology and Laboratory Medicine, University of California, Davis.
  • 4Department of Neurology, University of California, Davis.
Tutkimusta selostetaan mm. lääkäreille suunnatulla MedPageToday-uutisivustolla
Cognitive Decline With Low Vitamin D: Not Just for Whites
Miller JW, Harvey DJ, Beckett LA, et al. Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults. JAMA Neurology. 2015 Sep 14. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.2115. Free Full Text

Yhdysvalloissa on tekeillä uusi 26 000 ihmistä käsittävä tutkimus, jossa selvitetään D-vitamiinin vaikutusta Alzheimerin tautiin, syöpä- ja sydän- ja vesisuonitauteihin. Tuloksia odotetaan vuonna 2017.

Hollannissa on käynnissä suuri kaksoissokkotutkimus, jossa annetaan lumetta tai D-vitamiinia 30 µg/vrk 155 ihmiselle (60–80 v) ja sen vaikutusta tutkitaan ikääntyvien mielenterveyteen ja fyysiseen. kuntoon (de Koning ym. 2015). Pidän D-vitamiinin päiväannosta liian pienenä; pitäisi antaa vähintään 100 µg/vrk ja vielä yhdessä E-EPAn ja karnosiinin kanssa, jolloin olisi odotettavissa parempi tulos.

Yhdysvaltain Endokrinologiyhdistyksen antama S-D-25:n viitearvo on 75–150 nmol/l, mihin pääseminen edellyttää huomattavasti suurempaa saantia kuin Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee (10–20 µg/vrk). Yhdysvaltain Geriatriyhdistys suosittelee yli 70-vuotiaille 100 µg D-vitamiinia päivässä.

de Koning EJ, van Schoor NM, Penninx BW, et al. Vitamin D supplementation to prevent depression and poor physical function in older adults: Study protocol of the D-Vitaal study, a randomized placebo-controlled clinical trial. BMC Geriatr. 2015 Nov 19;15(1):151. Free Full Text