Orgaanista kromia diabeetikon sydämen ja aivojen suojaksi

Orgaaninen kromi suojaa diabeetikkoja vakavilta sydämen rytmihäiriöiltä, osoittaa uusi American Heart Journalissa julkaistu tutkimus. Slovakialaiset lääkärit antoivat diabeetikoille kromia 1 000 mikrogrammaa päivässä – 20 kertaa enemmän kuin mitä Suomen elintarvike- ja terveysviranomaiset pitävät riittävänä päiväannoksena. Toinen uusi tutkimus osoittaa, että diabetes ja masennus ovat hengenvaarallinen yhdistelmä (Diabetes Care marraskuu 2005). Äkkikuolema johtuu usein rytmihäiriöstä.

Slovakialaiset diabetes- ja sydänlääkärit antoivat satunnaistetussa vaihtovuorotutkimuksessa kromipikolinaattia tai vastaavaa lumevalmistetta 60 tyypin 2 diabeetikolle kolme kuukautta. Kromin päiväannos oli 1 000 µg (20 kertaa enemmän kuin mitä Suomessa on ollut sallittu luontaistuotteissa). Hoitojakson jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa: lumeryhmä alkoi nyt syödä kromia ja päinvastoin. Hoito- ja plasebojaksot kestivät siis yhteensä kuusi kuukautta.

Potilaiden EKG eli "sydänfilmi" otettiin jokaisen tarkistuskäynnin yhteydessä. EKG:stä tutkittiin erityisesti QT-aikaa, joka oli tutkimuksen alkaessa yhtä pitkä – n. 422–425 millisekuntia – kummassakin ryhmässä. Kromia saaneiden (ryhmä A) QT-aika lyheni 3 kuukaudessa keskimäärin 406:een, kun taas lumeryhmässä (ryhmä B) se piteni 431:een. Ryhmien paikanvaihdon jälkeen ryhmän B QT-aika lyheni, mutta ei ryhmän A. Koko puolen vuoden vaikuttavuusjakson jälkeen kummankin ryhmän QT-ajat olivat yhtä pitkät.Johtopäätös: Kromilisä lyhentää diabeetikkojen pidentynyttä QT-aikaa ja suojaa diabeetikon sydäntä rytmihäiriöiltä. Katso TÄSTÄ animaatiosta sydämen sähköistä toimintaa, erityisesti QT-aikaa.

Vrtovec M, Vrtovec B, Briski A et al. Chromium supplementation shortens QTc interval duration in patients with type 2 diabetes mellitus. American Heart Journal. 2005 Apr;149(4):632-6 [PubMed]

Tohtori Tolosen kommentti

Mitä löydös merkitsee? Pidentynyt QT-aika on sydämen sähköisen toiminnan häiriö, jota tavataan yhdellä ihmisellä 5 000–7 000:sta. Sitä esiintyy erityisesti ihmisillä, joilla on heikentynyt insuliiniherkkyys ja siitä syystä kohonnut verensokeri. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan kromilisä lyhentää tyypin 2 diabeetikkojen pidentynyttä QT-aikaa, mitä pidetään tervetulleena vaikutuksena. Diabeetikoilla on tunnetusti kolminkertainen riski kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.

EKG:ssä sydämen lyönti näkyy kolmena pääkomponenttina, P-aaltona, QRS-kompleksina ja T-aaltona (kuvat yllä ja alla olevassa linkissä). P-aalto syntyy eteisen aktivoituessa ja QRS-kompleksi kuvaa kammion sähköistä aktivaatiota. T-aalto kuvaa kammioiden lepojännitteen palautumista. Eteis-kammiokatkoksen yhteydessä PQ-aika on pidentynyt, mikä voi olla merkki sydänsairaudesta. Sitä esiintyy usein myös terveillä urheilijoilla. Pitkä QT-aika voi siis olla synnynnäinen tai se voi johtua lääkityksestä tai sydänsairaudesta.

Pitkä QT-aika johtuu häiriöistä sydänlihassolujen ionikanavissa. Nämä häiriöt altistavat ihmisen rytmihäiriöille, joita kutsutaan nimellä kääntyvät kärjet eli "Torsade de Pointes" (TdP). Ne johtavat äkilliseen tajunnan menetykseen (synkopeehen) ja voivat aiheuttaa äkillisen sydänkuoleman.

Tutkimusraportissa esiintyy termi QTc eli "corrected" QT-interval. Sen määrityksessä otetaan huomioon sydämen rytmi. QTc:tä verrataan ihmisen painoindeksiin (BMI). Tässäkin tutkimuksessa tehtiin näin, ja BMI korreloi QT-ajan lyhenemiseen erityisesti lihavilla diabeetikoilla, joiden painoindeksi oli yli 30.

Katso kuvasta QT-ajan kulku

Kromin merkityksestä ravintolisänä on käyty väittelyä vuosikymmeniä. Koululääketieteessä siihen ei ole uskottu ollenkaan. Suomessa kromin saanti ravinnosta on pienintä koko maailmassa, vain keskimäärin 29 µg/vrk, osoitti tohtori Jorma Kumpulaisen väitöskirja. Edes ravitsemusterapeutit eivät osaa koota ruokavaliota, josta suomalainen saisi riittävästi kromia. Saantisuosituksena pidetään yleisesti 50 –200 µg/vrk, mutta elintarvikevirasto on pitänyt suurimpana sallittuna ravintolisien päiväannoksessa 50 µg. Viraston tulisikin heti muuttaa kantaansa kromin annostelun suhteen.

Yhdysvalloissa käytetään yleisesti paljon suurempia annoksia kuin Suomessa. Laihduttajille annetaan 300–600 µg/vrk, jolloin rasvakudos vähenee. Myös masennuksen hoidossa on saatu hyviä tuloksia antamalla 600 µg/vrk orgaanista kromia (J Psychiatr Pract. 2005;11(5):302-14). Ennestään tiedetään, että insuliniresistenssi ja diabetes lisäävät masennuksen riskiä. Asia kävi ilmi mm.Oulun yliopiston tutkimuksessa. Uusi tutkimus osoittaa, että diabetes ja masennus ovat kuolemanvakava yhdistelmä (Diabetes Care, marraskuu 2005).

Aikaisemmat ja nyt julkaistu diabeetikkojen tutkimus osoittavat kuinka väärässä suomalaiset terveys- ja elintarvikeviranomaiset ovat olleet kahlitessaan kromin käyttöä ravintolisänä.

Amerikkalaisen terveystalouskatsauksen mukaan kromipikolinaatin ja biotiinin yhteiskäyttö diabeteksen lisähoitona toisi 30 000 euron säästön vastadiagnosoidun diabeetikon elinaikana. Kun summa kerrotaan suomalaisten diabeetikkojen määrällä (n. 200 000), saadaan 6 miljardia euroa, jonka luulisi kiinnostavan valtiovarainministeriötä. Asia olisi syytä saattaa myös Suomen sosiaali- ja terveys- sekä valtiovarainministeriöiden tietoon. Kromilisä tulisi ehdottomasti ottaa mukaan ns. käypä hoito -suositukseen.

Hollantilaiset tutkijat suosittavat kalaöljyn EPA-rasvahappoa diabeetikoille ja masentuneille (Diabetic Medicine, marraskuu 2005)

Tri Tolosen kromikatsaus
Diabeteksen täydentävä ravitsemushoito