Ravintolisiä ikääntyville koirille

Koirien kognitiiviset taidot (oppimis- ja päättelykyky, muisti ym.) heikkenevät vähitellen iän myötä. Kanadan eläinlääkärilehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ruoan lisänä annetut ravintolisät, fosfoseriini, neidonhiuspuu-uute, E-vitamiini ja B6-vitamiini parantavat merkittävästi ikääntyvien beagle-koirien kognitiivisia taitoja.

Ikääntyville koirille ilmaantuu usein hermostoa rappeuttavia sairauksia, jotka muistuttavat ihmisen ikääntymiseen liittyvää muistin heikkenemistä ja Alzheimerin tautia. Eräässä 180 vähintään 11 vuotta vanhojen koirien tutkimuksessa todettiin kognitiivisia muutoksia 28 prosentilla. Toisessa tutkimuksessa vastaavia muutoksia havaittiin kahdella kolmesta 11-16-vuotiaalla koiralla. Kolmannessa raportissa 75 % yli 7-vuotiaiden koirien omistajista kertoi koirallaan olevan vähintään yhden muistiin liittyvän oireen, mutta vain 12 % oli vienyt koiransa tutkittavaksi eläinlääkärille. Uudessa 102:n yli 7-vuotiaan koiran aineistossa 42 koiralla oli ainakin yhdenlaisia muutoksia ja 33 koiralla vähintään kahdenlaisia ikääntymisestä johtuneita kognitiivisia oireita. Muutokset ovat siis varsin yleisiä koirien vanhetessa. Kanadalaiset eläinlääkärit tutkivat, voitaisiinko muutoksia ehkäistä ravintolisillä.

Yhdeksän 7–13-vuotiasta beaglea testattiin delayed-non-matching-to-position task -nimisellä (DNMP) neuropsykologisella menetelmällä, joka mittaa visuospatiaalista (näköön ja tilaan liittyvää) muistia. Kaikki koirat testattiin vaihtovuoroasetelman mukaisen vaikutusjakson alussa viidessä istunnossa. Sen jälkeen koirat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai ravintolisiä ja toinen toimi verrokkeina. Pesuvaiheen jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa. Tutkimusasetelma käy ilmi tästä taulukosta. Pesuvaiheella tarkoitetaan taukoa, joka pidetään ennen ryhmien paikan vaihdosta, jotta ravintolisien vaikutus "huuhtoutuu" pois ennen kuin tutkimuksen toinen vaihe alkaa.

Ravintolisät: Koirat saivat päivittäin yhden kapselin 5 painokiloa kohti. Kukin kapseli sisälsi 25 mg fosfoseriiniä, 50 mg neidonhiuspuu-uutetta (Ginkgo biloba), 20,5 mg B6-vitamiinia ja 33,5 mg luonnon E-vitamiinia.

Vaikutusjakso kesti 145 vuorokautta. Ravintolisät paransivat merkitsevästi koirien suorituskyvyn tarkkuutta ja vaikutus oli pitkäkestoinen. Tulokset viittaavat siihen, että ravintolisät voivat parantaa ikääntyvien koirien muistia, kirjoittavat tutkijat The Canadian Veterinary Journalissa. Raportti kumoaa usein esitettyjä väitteitä, joiden mukaan ravintolisien suotuisat vaikutukset johtuisivat yksinomaan käyttäjien kuvittelusta eli olisivat plasebovaikutusta.

Araujo JA, Landsberg GM, Milgram NW, Miolo A. Improvement of short-term memory performance in aged beagles by a nutraceutical supplement containing phosphatidylserine, Ginkgo biloba, vitamin E, and pyridoxine. Canadian Veterinary Journal 2008;49(4):379-85. Free Full Text