E-EPA vakavan masennuksen hoidossa

E-EPA voi auttaa yksistäänkin – ilman mielialalääkitystä – vakavan masennuksen hoidossa jo parissa kuukaudessa, ilmenee kliinisestä kaksoissokkotutkimuksesta. Se tehtiin psykiatrian professorien David Mischoulon ja Maurizio Fava johdolla Bostonissa Massachusetts General Hospitalissa, joka kuuluu Yhdysvaltain johtaviin sairaaloihin (sijalla 5). Tutkimustulos on merkittävä, sillä puolet masennuspotilaista ei saa lääkkeistä apua. Tulokset tukevat aikaisempia kliinisiä E-EPA-tutkimuksia ja vahvistavat käsitystä, jonka mukaan E-EPA on hyödyllistä masennuksen hoidossa joko yksin tai psykoterapian ja mahdollisten lääkkeiden lisänä.

Tutkimussuunnitelma laadittiin jo vuosina 2000–2001, jolloin ei ollut vielä kovinkaan paljon kokemusta eikä kliinisiä tutkimuksia kalaöljyn vaikutuksesta masennuksen hoidossa. Itse hoitokoe toteutettiin 2003–2006, ja se julkaistiin joulun alla 2009. Ajan kulumisesta nähdään, kuinka työläitä (ja kalliitakin) tällaiset kliiniset hoitotutkimuset ovat.

Kahdeksan viikkoa kestävään hoitokokeeseen – jossa oli tarkoitus antaa pelkkää E-EPAa monoterapiana – piti kutsuttaman 80 vakavaa masennusta potevaa aikuista, joilla ei siis ollut lääkitystä. Tarjokkaista jouduttiin karsimaan pois monia lääkkeiden ja alkoholin käytön ja muiden syiden vuoksi, joten lopulta aineistoksi vain 57 potilasta, jotka kaltaistettiin kahteen ryhmään. Toinen niistä sai päivittäin yhden gramman (2 x 500 mg) E-EPAa ja toinen lumekapseleita. Muuta hoitoa ei annettu kummallekaan ryhmälle. Potilaat arvioitiin alussa ja lopussa 17-kohtaisella Hamilton Depression Rating Scalella (HDRS-17-pisteet), joka kuvaa masennuksen vakavuutta. Potilaiden veriplasman rasvahapot mitattiin kromatografisesti.

Tulosten analyysiin kelpuutettiin lopulta vain 35 potilaan tiedot. Heistä 63 % oli naisia, keski-iältään 45 +/- 13 vuotta. E-EPA-ryhmä käsitti 16 ja lumeryhmä 19 potilasta. Masennuksen voimakkuutta kuvaavat HDRS-17-pisteet alenivat E-EPA-ryhmässä enemmän (21,6 +/- 2,7 -> 13,9 +/- 8,9) kuin lumeryhmässä (20,5 +/- 3,6 -> 17,5 +/- 7,5). E-EPAn tehokkuutta kuvaava effect size (näytön voima) oli 0,55, siis keskivahva. E-EPAa saaneiden hoitovaste oli 38% (6/16) ja lumetta saaneilla 21% (4/19), joka on tavanomainen myös muissa kaksoissokkotutkimuksissa lumeryhmissä. Toisin sanoen, E-EPA oli tehokkaampaa kuin plasebo. E-EPA pidensi remissioaikaa (oireetonta aikaa) enemmän kuin lume.

Plasman ravahappojen analyysi osoitti, että E-EPA lisäsi merkistevästi EPAn pitoisuutta (keskimäärin 7,6 ->22 µg/ml), jolloin myös omega-6/omega-3 -suhde aleni paljon, 14 -> 1,6. Mitä suurempi suhde oli ollut alussa ja mitä enemmän se pieneni hoidon aikana, sitä paremmin E-EPA tehosi masennukseen. Hoitoannos, 1 g E-EPAA/vrk ei riittänyt nostamaan plasman DHA-pitoisuutta. Lumeryhmän plasman rasvahapoissa ei tapahtunut mainittavia muutoksia.

Loppuun asti hoito-ohjeita noudatti tunnollisesti vain 24 henkilöä, 11 E-EPAa saanutta ja 13 lumeryhmän jäsentä, mikä kuvastaa hyvin tämänkaltaisiin tutkimuksiin liittyviä ongelmia. Näissäkin ryhmissä masennuksen vakavuutta osoittavat HDRS-17-pisteet alenivat E-EPAa saaneilla enemmän (21,3 +/- 3,0 ->11,1 +/- 8,1) kuin lumetta saaneilla (20,5 +/- 3,8 ->16,3 +/- 6,9). E-EPAn näytön voima (effect size) oli 0,73 eli varsin suuri. Loppuun asti ohjeita noudattaneista E-EPAa saaneista vaikutusjakson aikana tuli oireettomiksi 45 % (5/11) ja lumetta saaneista 23 % (3/13).

Effect size on aineiston koosta riippumaton suure, joka osoittaa, kuinka vahvasti kaksi muuttujaa liittyy toisiinsa. Sen avulla saadaan lisätietoa verrattuna siihen, mitä tilastollinen merkitsevyys kertoo. Effect size 0,2– 0,3 osoittaa pientä, 0,5 keskisuurta ja 0,8 suurta vaikutusta, esimerkiksi kuinka tehokasta tutkittava hoito on. Tässä aineistossa E-EPAn effect size oli 0,73 eli suuri. Se vastaa muissakin E-EPA-tutkimuksissa saatua tulosta.

Sivuvaikutuksia (lieviä vatsaoireita) raportoi 2 E-EPAa ja 5 lumetta saanutta koehenkilöä. Kapseleiden käytön lopetus ei poistanut vatsavaivoja, joten ne eivät ilmeisesti johtuneet kapseleista, vaan muista syistä.

Johtopäätökset
"EPA näyttää olevan hyvin siedetty, potentiaalisesti tehokas monoterapiana (ainoana hoitona) vakavaan masennukseen. Havainto sen tehokkuudesta on yhdenmukainen aikaisemmin julkaistujen tutkimusten kanssa; ne viittaavat siihen, että 1 gramma omega-3:a, tavallisesti puhdasta EPAA tai EPA-DHA-yhdistelmää lievittää masennuksen oireita, joskin muissa tutkimuksissa kalaöljyä on annettu muun hoidon [lääkityksen] lisänä. EPAa saaneet pysyivät kauemmin oireettomina kuin lumetta saaneet", päättelevät psykiatrit artikkelissaan. He pahoittelevat sitä, että aineisto supistui loppua kohti, eivätkä erot E-EPA- ja lumeryhmän välillä ilmeisesti tästä syystä tulleet tilastollisesti merkitseviksi. Yhdysvaltain Terveysvirasto rahoitti tätä tutkimusta.

Mischoulon D, Papakostas GI, Dording CM, et al. A double-blind, randomized controlled trial of ethyl-eicosapentaenoate for major depressive disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 2009 December. Free Full Text pdf

Tohtori Tolosen kommentti

Tämän hoitokokeen kesto oli kovin lyhyt, vain 8 viikkoa, ja sen loppuun asti mukana tunnollisesti pysyneiden osallistujien määrä jäi odotettua pienemmäksi. Silti raportti – rajoituksineenkin – vahvistaa käsitystä, jonka mukaan E-EPAa kannattaa käyttää kliinisen masennuksen hoidossa, joko yksin tai lääkityksen ja muun hoidon tukena. Raportti tukee muita omega-3-tutkimuksia masennuksen hoidossa (taulukko). Tällä hetkellä on käynnissä toista kymmentä uutta tutkimusta EPAn vaikutuksesta masennukseen. Tutkimukset ovat osoittaneet johdonmukaisesti, että masentuneilla on omega-3:n puutetta (Riemer ym. 2009, Baghai 2010). On siis loogista korjata puute E-EPAlla. Muutkin amerikkalaiset psykiatrian professorit suosittavat kalaöljyn lisäämistä masennuksen hoitoon (lue uutinen). Suomessa psykiatri Mauno Rauramo teki 15.11.2009 Duodecimille aloitteen kalaöljyn lisäämisestä masennuksen Käypään hoitoon.

E-EPA ehkäisee stressiä vähentämällä kortisolin pitoisuutta plasmassa (Jazayeri ym. 2010).

Riemer S, Maes M, Christophe A, Rief W. Lowered omega-3 PUFAs are related to major depression, but not to somatization syndrome. J Affect Disord. 2009 Aug 29. [Epub ahead of print]
Baghai TC, Varallo-Bedarida G, Born C, et al. Major depressive disorder is associated with cardiovascular risk factors and low Omega-3 index. J Clin Psychiatry. 2010 Dec 14. Epub ahead of print

Jazayeri S, Keshavarz SA, Tehrani-Doost M, et al. Effects of EPA and fluoxetine on plasma cortisol, serum IL-1beta and IL-6 concentrations in patients with major depressive disorder. Psychiatry Research 2010, 178(1) 112-5.

Käynnissä olevia EPA-tutkimuksia masennuksessa
Aivot ja rasvahapot – tri Tolosen katsaus