Ubikinoni ehkäisee raskausmyrkytystä

Raskausmyrkytys eli pre-eklampsia vaarantaa äidin ja vauvan terveyttä noin 5–10 prosentissa kaikista raskauksista. Kyseessä on istukkaan liittyvä sairaustila, jonka kaikkia syitä ei vielä tunneta. Pre-eklampsia voi alkaa jo siinä vaiheessa, jolloin istukka kehittyy, mutta oireet ilmenevät 20. viikon jälkeen. Raskausmyrkytyksen riski suurenee, kun laskettu aika lähestyy. Käypänä hoitona on nykyisin vain lepo. Tilassa vallitsee kuitenkin huomattava hapetusstressi, jota elimistö pyrkii torjumaan nostamalla elimistön antioksidanttikapasiteettia. Yksi tällainen keino on syntetisoida maksassa ubikinonia tavallista enemmän. Ubikinoni näet on erinomainen sisäsyntyinen antioksidantti. Uudet tutkimukset puoltavat sen käyttöä ravintolisänä raskausmyrkytyksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Hapetusstressin merkitys raskausmyrkytyksessä on nyt tunnustettu "virallisesti", mm. Cochrane-instituutin katsauksessa. Hapetusstressiä ehkäistään ja hoidetaan antioksidanteilla, joihin ubikinoni kuuluu. Uuden tutkimuksen mukaan pre-eklampsiaa poteneen äidin lapsella on tavallista surempi riski saada myöhemmin elämässään aivohalvaus (Stroke 2009). Tämänkin havainto puoltaa ubikinonin käyttöä raskauden aikana.

Ensimmäinen ubikinonitutkimus pre-eklampsiassa
Ecuadorilainen gynekologien ryhmä on tutkinut monta vuotta ubikinonin osuutta raskausmyrkytyksessä. Vuonna 2003 julkaistussa tutkimuksessa gynekologit mittasivat veren ubikinonin pitoisuutta 22 normaalisti raskaana olevalta ja 18 pre-eklampsiaa potevalta naiselta ja vertasivat pitoisuuksia ei-raskaana oleviin naisiin. Normaaliraskaudessa pitoisuus oli merkittävästi korkeampi (keskimäärin 1,08 µmol/l) kuin ei-raskaana olleilla verrokkinaisilla (0,86 µmol/l) ja pre-eklampsiassa (0,7 µmol/l). Tulokset osoittivat, että raskausmyrkytyksessä ubikinonin pitoisuus äidin plasmassa alenee huomattavasti verrattuna normaaliin raskauteen (1).

Albert Einstein College of Medicinen tutkimus
Arvostettu Albert Einstein College of Medicine (New York, USA) julkaisi 2004 tutkimuksen, jossa oli mitattu 42 normaalisti raskaana olevan, 25 lievästä ja 28 vaikeasta pre-eklampsiasta kärsivän naisen verestä ubikinonin sekä alfa- ja gammatokoferolin (kaksi E-vitamiinin eri muotoa) pitoisuudet. Sekä ubikinonin että alfatokoferolin pitoisuudet olivat alentuneet huomattavasti kummassakin pre-eklampsian muodossa normaaliin raskauteen nähden (2).

Ubikinoni ja E-vitamiini ovat vahvoja antioksidantteja, ja niiden väheneminen pre-eklampsiassa voi häiritä normaalia hapetus-pelkistystasapainoa ja heikentää siten odottavan naisen kykyä puolustautua vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita vastaan. Tämä voi olla syytekijänä pre-eklampsiassa havaittuun endoteelisolujen vaurioon, tulkitsevat amerikkalaiset tutkijat (2).

Sama tutkijaryhmä mittasi myöhemmin veren ubikinonia myös pre- ja postmenopausaalisilta naisilta ja havaitsi, että hormonikorvaushoito voi lisätä vapaiden radikaalien aiheuttamia soluvaurioita, mikä alentaa ubikinonin määrää veressä. Muutos voi altistaa naisen sydän- ja verisuonitaudeille [elleivät naiset ota ubikinonia ravintolisänä] (3).

Japanilainen tutkimus
Japanilaiset gynekologit raportoivat vuonna 2005, että raskausaikaan liittyvä hapetusstressi voi altistaa vastasyntyneen sairauksille (4). Myös äidin sydän- ja verisuonitautien riski kasvaa. Äidin elimistössä käynnistyy raskauden aikana antioksidanttipuolustus, muun muassa lisäämällä tioredoksiinin (TRX) tuotantoa. TRX on antioksidanttiproteiini, jota solut tuottavat ja erittävät myös ympäristöönsä taistelussa hapetusstressiä vastaan. [TRX on hyvä hapetusstressin biomarkkeri muissakin sairauksissa, esimerkiksi reumataudeissa.]

Japanilaiset mittasivat TRX:n pitoisuutta napanuoran verestä ja äidinmaidosta. Napanuoran veressä pitoisuus oli 6–7 kertaa suurempi kuin terveiden aikuisten veressä. TRX oli merkitsevästi koholla pre-eklampsia-äitien vauvoilla verrattuna muihin vastasyntyneisiin. Sitä vastoin ubikinonin ja E-vitamiinin pitoisuudet napanuoran veressä olivat alentuneet pre-eplampsiassa. Äidinmaidon TRX-pitoisuudet olivat heti synnytyksen jälkeen 7–8 kertaa korkeammat kuin imettävien äitien veren TRX-pitoisuudet. Äidinmaiton ubikinonipitoisuus oli pienempi kuin terveen aikuisen veren pitoisuus, kun taas E-vitamiinin määrät olivat samat. TRX:n tuotanto lisääntyy synnytyksen tienoilla, ja varhainen äidinmaito sisältää sitä runsaasti. TRX tarjoa vastasyntyneelle ainutlaatuisen suojamekanismin heti syntymän jälkeen hapetusstressiä vastaan (4).

Toinen ja kolmas ecuadorilainen tutkimus
Ecuadorilainen tutkijaryhmä julkaisi 2005 uuden tutkimuksen, jossa ubikinonin pitoisuus oli lisääntynyt pre-eklampsian aikana istukassa ja napanuoran veressä. Tutkimuksessa verrattiin ubikinonin pitoisuuksia 30 normaalissa ja 30 pre-eklampiaraskaudessa. Normaalissa raskaudessa äidin veren pitoisuus oli huomattavasti suurempi kuin pre-eklampsiaäitien veressä. Istukassa ja napanuoran veressä tilanne oli päinvastainen; toisin sanoen pre-eklampsiassa äiti luovutti ubikinonia sikiölle suojaksi hapetusstressiä vastaan (5). Äidin oma antioksidanttipuolustus heikkeni.

Työryhmä jatkoi tutkimuksiaan antamalla raskausmyrkytyksen riskille alttiina oleville odottaville naisille ubikinonia. Tutkimussuunnitelma julkaistiin 2006 Yhdysvaltain Terveysviraston verkkosivuilla Clinical Trials. Vuonna 2009 ilmestyneen raportin mukaan ubikinoni vähensi huomattavasti raskausmyrkytyksen riskiä. Kokeeseen osallistui 235 naista, joista 118 sai 20. raskausviikosta alkaen synnytykseen asti ubikinonia ja 117 naista sai lumekapseleita. Hoito-ohjeita noudatti raskauden loppuun asti 197 naista (83,8 %). Kaiken kaikkiaan 47 naisella (20 %) todettiin raskausmyrkytys. Heistä 30 (25,6 %) oli saanut lumetta ja 17 (14,4 %) ubikinonia. Se vähensi tilastollisesti merkitsevästi raskausmyrkytyksiä, toteavat gynekologit kansainvälisessä synnytyslääkäreiden ammattilehdessä (6).

Kansainvälinen Ubikinoniyhdistys
Ubikinonitutkijat ovat muodostaneet kansainvälisen järjestön, International Coenzyme Q10 Association. Sen kotipaikka on Ancona, Italia. Yhdistys julkaisee tiedotteita ja kokoontuu aika ajoin pitämään kongresseja. Yhdistys julkaisi vuonna 2005 kirjan muodossa kongressin esitelmät (7), joita voi lukea netin kautta.

1. Teran E, Racines-Orbe M, Vivero S, Escudero C, Molina G, Calle A. Preeclampsia is associated with a decrease in plasma coenzyme Q10 levels. Free Radic Biol Med. 2003 ;35(11):1453-6. Abstract http://tinyurl.com/bzeu69

2. Palan PR, Shaban DW, Martino T, Mikhail MS. Lipid-soluble antioxidants and pregnancy: maternal serum levels of coenzyme Q10, alpha-tocopherol and gamma-tocopherol in preeclampsia and normal pregnancy. Gynecol Obstet Invest. 2004;58(1):8-13. Abstract

3. Palan PR, Connell K, Ramirez E, et al.Effects of menopause and hormone replacement therapy on serum levels of coenzyme Q10 and other lipid-soluble antioxidants. Biofactors. 2005;25(1-4):61-6. Abstract

4. Todoroki Y, Tsukahara H, Ohshima Y, et al.Concentrations of thioredoxin, a redox-regulating protein, in umbilical cord blood and breast milk. Free Radic Res. 2005;39(3):291-7. Abstract

5. Teran E , Vivero S, Racines-Orbe M, etl al. Coenzyme Q10 is increased in placenta and cord blood during preeclampsia. Biofactors 2005; 25:1-4 Abstract

6. Hernandez I, Nieto B, Tavara R, Ocampo JE, Calle A. Coenzyme Q10 supplementation during pregnancy reduces the risk of pre-eclampsia. International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 2009 Jan 18. [Epub ahead of print]

7. The Fourth Conference of the International Coenzyme Q10 Association Q10 April 2005, Los Angeles Biofactors 2005 Kirjaa voi lukea rajoitetusti klikkaamalla TÄHÄN.

Tohtori Tolosen kommentti

Pre-eklampsia eli raskausmyrkytys tai toksemia on yleensä 32.-36. raskausviikolla ilmaantuva terveysongelma. Oireita ovat mm. turvotus varsinkin kasvoissa, huonovointisuus, päänsärky, verenpaineen kohoaminen ja proteiinin erittyminen virtsaan. Pahimmillaan pre-eklampsia voi johtaa eklampsiaan eli raskauskouristukseen, joka voi olla vaarallinen äidille ja sikiölle. Pre-eklampsiaa ei hoideta muuten kuin synnytyksellä, joskin lievien oireiden yhteydessä äidin vointia vain tarkkaillaan tehostetusti. Eräitä lääkeaineita kuten verenpainelääkkeitä tai salisylaatteja käytetään valikoiden sairaalahoidossa.

Maailmanlaajuisesti pre-eklampsia ja eklampsia ovat yleisin äitikuolleisuuden syy. Suomessa kuolemanriski on nykyään hyvin pieni. Pre-eklampsia uhkaakin enemmän sikiön kuin äidin terveyttä ja henkeä. Silti raskauden aikana pre-eklampsiaan sairastuneilla naisilla on kohonnut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin myöhemmin. Syynä on pre-eklampsiaan liittyvä hapetusstressi. Pre-eklampsian riski on suurempi ensimmäisessä raskaudessa verrattuna uudelleen synnyttäjiin.

Tieteellisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että raskausmyrkytykselle alttiiden naisten kannattaisi ottaa ubikinonia ravintolisänä. Ehkä sekin päivä vielä koittaa, jolloin suomalaiset neuvolat alkavat suositella ubikinonia.

Raskaus- ja imeytysajan ravintolisät